Wat is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad?
Elk van de 9 basisscholen heeft uit haar eigen medezeggenschapsraad een vertegenwoordiger gekozen vanuit de oudergeleding en de personeelsgeleding, die zitting hebben in de GMR.
De GMR is een overlegpartner van het bestuur en spreekt over alle onderwerpen die scholen aangaan. De GMR is actief in de beleidsvoorbereiding en heeft t.a.v. besluitvorming instemmings- of adviesrecht hetgeen is vastgelegd in het reglement. Het bestuur wordt vertegenwoordigd door de algemeen directeur.

De GMR houdt zich voornamelijk bezig met beleidsmatige zaken die voor alle scholen onder het bestuur van belang zijn.

In de GMR zitten:
 
ouder Judith Damhuis
leerkracht Maureen Wesselink