Medezeggenschapsraad Algemeen
Zoals in de Wet medezeggenschap op scholen wordt aangegeven, dient elke school een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR bespreekt, doorgaans in aanwezigheid van de directeur van de school, allerlei zaken die de school aangaan.
Voor een aantal zaken heeft de MR instemmingsrecht, dat wil zeggen dat de oudergeleding van de MR en/of de personeelsgeleding van de MR in moet(en) stemmen met een bepaalde invoering, afschaffing of wijziging, alvorens dit kan worden geëffectueerd. Het instemmingsrecht geldt bijvoorbeeld voor het schoolplan, het zorgplan en de regels op het gebied van veiligheid en gezondheid.
Voor een aantal zaken heeft de MR adviesrecht. Dit houdt in dat ze ten aanzien van bepaalde zaken een advies uit kan brengen aan de schoolleiding. De schoolleiding neemt dit advies vervolgens mee in haar besluit, maar is niet verplicht het op te volgen. Het adviesrecht geldt bijvoorbeeld voor het meerjarig financieel beleid, het toelatingsbeleid voor leerlingen en de organisatie van de school.
De MR dient bovendien als klankbord voor de schoolleiding.

Medezeggenschapsraad van de Mariaschool

Ook onze school heeft een MR. De MR van de Mariaschool Langeveen bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten.
Ouders:             Judith Damhuis en Nardy Bernds
Leerkrachten:   Angelique Weusthof en Maureen Wesselink

Onze MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Voor dit schooljaar ziet het vergaderschema er als volgt uit:
28-9-2017
16-1-2018
20-3-2018
19-4-2018
5-6-2018

De notulen van de vergaderingen vindt u op deze site. De vergaderingen zijn openbaar en mogen dus door u worden bijgewoond. Ook kunt u altijd één van de leden aanspreken als u vragen hebt of iets besproken wilt hebben tijdens een vergadering.
Ons e-mailadres kunt u hiervoor overigens ook gebruiken:  mrlangeveen@marialv.nl
U bent tenslotte onze achterban dus wij hebben graag dat u van zich laat horen!