Ouderbijdrage


Van de ouders wordt een bijdrage gevraagd om allerlei activiteiten te organiseren in samenwerking met de school. Hierbij valt te denken aan: 

Deze vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks op de jaarvergadering vastgesteld. Ouderbijdrage is 2x €15,-  per kind inclusief schoolreisje. Voor het schoolkamp in groep 8 wordt nog eens een bijdrage van € 27,50 per kind gevraagd. De penningmeester legt ieder jaar verantwoording af aan de ouders over de besteding van de gelden.