Disclaimer
 

Mariaschool Langeveen disclaimer.

Bezoekers van deze site kunnen geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Mariaschool Langeveen aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door de op de website gepubliceerde informatie.


Niets van de op de website gepubliceerde gegevens/bestanden mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke toestemming van de webmaster.

 

Copyright/Disclaimer 2006 Mariaschool Langeveen